Nieuw-Hagensdorp in 2013Het huis Nieuw-Hagensdorp staat op de noordwesthoek van de kruising Bisschopstraat en Bentstraat (adres: Bentstraat 6) en werd daar gebouwd in 1901, blijkens een gevelsteen. Het heeft Jugendstil elementen. Het behoort tot de Jongere bouwkunst (1850-1940), waarvan rond 1990 blijkens een inventarisatie van Het Oversticht in Vollenhove nog een aantal panden te vinden zijn. De beschrijving destijds: "topgevel met sierspant en makelaar. Speklagen (de witte horizontale lagen). T-vensters op verdieping. Bakstenen mozaïeken aan dakranden en onder de vensters. Zijgevels met lisenen" (dit zijn de twee enigszins uitstekende verticale 'stijlen').

De havezate Hagensdorp, die er voordien stond, had aan weerskanten van de voordeur aan de Bisschopstraat twee ramen en aan de Bentstraat een topgevel. Alle ruimten waren gelijkvloers.

Op 17 februari 1660 koopt Jan Sloet toe Tweenijenhuizen van Walraven van der Hoeve toe Hoekert, met Goije zijn vrouw, een huis, hof en weer aan de Bisschopstraat. Hieraan liggen ten oosten en zuiden de straat, ten westen de hof en were van Reint Sloet ten Plattenborch (dit betreft dus Oud Plattenburg), ten noorden het huis van Bertholt van Setten, medic. Dr. Zo hebben de verkopers het ook van Rijchard Grimviel gekocht en is het laatst door Ritmeester Kreven als huurder verlaten. 

Op 30 september 1661 werd aan hem door de Volle Stoel toegestaan een geldpacht af te kopen, gaande uit dat huis. 
Joan Sloet tot Tweenijenhuizen kocht op 8 maart 1667 van Egbert van Uterwijck en echtgenote Lucia Geertruid Kockman het recht aan om in de Ridderschap verschreven te worden van de havezate Hagensdorp.
Op verzoek van Jan Sloet tot Tweenijenhuizen besloten Ridderschap en Steden 27 april 1667 het recht van havezate van het huis Hagensdorp (aan de andere kant van de straat) over te brengen op het huis, dat hij "tegenwoordig" bewoonde en dat de naam te geven van Hagensdorp. 

Van dit nieuwe Hagensdorp werd zijn tweede zoon Arent Herman in 1685 verschreven. Deze werd in 1707 van Tweenijenhuizen verschreven. Hij overleed ongehuwd als Drost van Vollenhove in 1728. 
Hij vermaakte bij testament van 20 februari 1728 aan Arent, zoon van de landrentmeester Coenraad Willem Sloet tot Lindenhorst en juffer Arnolda Hermanna Sloet, dochter van J. D. G. Sloet tot Warmelo, aan beiden tezamen, zijn havezate Hagensdorp, huis, hof en zijn gerechtigheid. Dit onder voorwaarde dat indien zij te zijner tijd trouwen en een van beiden vooraf sterft, dit legaat aan de langstlevende zal komen. En zo, wanneer deze komt te trouwen, aan een echt geboren Sloet.
Onder de legaten komt ook de diaconie te Vollenhove voor en zijn knechten en meiden. Tot erfgenamen benoemt hij G. F. Sloet tot Marxveld en de kinderen van wijlen Coenraad W. Sloet tot Lindenhorst.

Bij de Etstoel van Drenthe werd op 7 november 1728 een geschil over dit testament behandeld betreffende tienden te De Wijk. 

Het huis bleef in het geslacht Sloet.

Omstreeks 1845 werd Hagensdorp verhuurd als Ned. Hervormde pastorie. In maart 1855 was Hagensdorp nog bewoond door Ds. A.A.A. Molhuysen. Eigenaar was B.R.W. baron Sloet van Hagensdorp, burgemeester te Zutphen (er is daar een straat naar hem vernoemd!). Kort daarna was het huis bewoond door de ontvanger der registratie A. Verweij en begin 1858 door diens opvolger F. L. Janson. De kerkelijke gemeente onderverhuurde Hagensdorp aan de laatste twee. 
Na 1914 werd dit huis aangekocht door Ir. A.H. baron Sloet van Oldruitenborg genaamd van Marxveld. Het huis kende vervolgens nog diverse huurders, waaronder Dr. Halbertsma en de heer Nering Bögel (ontvanger van het Waterschap). In de jaren 1960 en 70 woonde er weer een lid van de familie Sloet: freule Annie, de ongetrouwde dochter van voornoemde baron.